Finnish Jeep Drivers' Club ry

Yhdistyksen säännöt

Finnish Jeep Drivers´Club FJDC ry:n säännöt

 

1 §. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Finnish Jeep Drivers’ Club FJDC ry ja kotipaikka Espoon kaupunki.

2 §. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on Jeep-merkkisten autojen harrastuksen ja tuntemuksen vaaliminen sekä off road ja safaritoiminnan harjoittaminen, maastoauto- ja maastoajoharrastuksen kehittäminen ja mahdollistaminen Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kerhoiltoja ja muuta vastaavaa harrastukseen liittyvää toimintaa, jakaa teknisiä tietoja, osallistuu alan tapahtumiin sekä jakaa liikenneturvallisuutta parantavia tietoja ja taitoja.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttejä sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä. Yhdistys voi anoa tukea ja taloudellista avustusta viranomaisilta, muilta yhdistyksiltä, yrityksiltä ja muilta mahdollisilta tahoilta koti- ja ulkomailta.

Yhdistys voi omistaa, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin vastaaviin ulkomaisiin tai kotimaisiin järjestöihin.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa tai muuta taloudellista etua jäsenilleen.

3 §. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen maastoautoharrastuksen omakseen tunteva (jeep-henkinen) 15 vuotta täyttänyt henkilö. Jeep-merkkisen auton omistaminen tai hallitseminen ei ole jäsenyyden edellytys. Varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Yhdistykseen voi perhejäseneksi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Nuorisojäseneksi yhdistykseen voi liittyä alle 15-vuotias maastoautoharrastaja. Perhe- ja nuoriso jäsenellä ei ole kokouksissa puhe- ja äänioikeutta.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallituksen esityksestä voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen kunniajäseneksi kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

4 §. JÄSENMAKSU

Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

5 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana helmi- toukokuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti sitä yhdistyksen hallitukselta vaatii. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat:

      1. kokouksen avaus

      2. valitaan kokoukselle

            a. puheenjohtaja

            b. sihteeri

            c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

            d. ääntenlaskijat

      3. Todetaan

            a. läsnäolijat

            b. äänioikeutetut jäsenet

      4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

      5. Esitetään vuosikertomus edelliseltä vuodelta

      6. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen

           vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

     7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

             a. toimintasuunnitelma

             b. talousarvio

     8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi

             a. hallituksen puheenjohtaja

             b. hallituksen jäsenet ja varajäsenet

             c. kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

     9. Vahvistetaan

             a. varsinaisten jäsenten, perhenjäsenten sekä nuorisojäsenten jäsenmaksujen suuruus

     10. Päätetään

            a. kunniajäsenten kutsumisesta

       11. Käsitellään

             a. muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat.

       12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 §. KOKOUSKUTSU

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään 14 päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköposti- tai postiosoitteella tai kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla taikka yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä, jolloin kokouksessa valittu uusi hallitus aloittaa toimikautensa.

9 §. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

a. suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa,

b. valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella,

c. laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit,

d. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset,

e. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja,

f. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään

10 §. HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä (varsinaista tai varajäsentä) on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

11 §. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12 §. TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viikon kuluessa tilinpäätösasiakirjojen vastaanottamisesta.

13 §. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sanotulta vuodelta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut taikka on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estänyt yhdistyksen päämäärien toteuttamisen tai vahingoittanut sen mainetta.

Vähintään kolmella jäsenellä on oikeus yhdessä tehdä kirjallinen esitys hallitukselle jäsenen erottamisesta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.

14 §. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Selvitysmiehinä toimivat tämän kokouksen valitsemat henkilöt.

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.